Embedding
Kopier koden til di nettside:

Bokmerke

Lenke til denne siden

statistikk.ivest.no

Hordaland fylkeskommune si statistikkteneste skal gjere det enkelt å finne fram til og å analysere data på eiga hand.
På desse sidene kan du finne oppdatert statistikk om fylket, i interaktive tabellar som lett kan skrivast ut eller kopierast over i andre program.
Du kan hente ut data for heile fylket, ein region eller på kommunenivå. Tabellane kan og lett gjerast om til diagram.

Vel emne i menyen til venstre, og bla deg fram til den tabellen du er interessert i (klikk på plussteiknet for å kome vidare til tabellane).
Når du finn ein tabell du vil sjå nærare på kan du ved hjelp av nedtrekkmenyane i øvre del av bildet få fram mange fleire (eller færre)
data enn det som er synleg i åpningsbildet. For å velge berre ein kategori, bruk "Filter". For å velge fleire kategoriar samtidig,
bruk "Eigendefinert utval".

Ved hjelp av knappane oppe t.h. i bildet kan tabellane skrivast ut, eksporterast som excel- eller pdf- filer eller definerast som eit
"bokmerke" som kan leggast inn på nettsider eller leggast ved i epost.

For forklaring på tabellane, klikk på "Forklaring" øverst t.v. på tabellsidene.

For feilmeldingar og tips til forbetringar: stian.ludvigsen@hfk.no

Sjå også rapportar og statistikk.